ПЛАНИ САМООСВІТИ ЧЛЕНІВ МО

ПЛАН САМООСВІТИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ОСНОВ ЗДОРОВЯ
ВЕРШКОВОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ

1. Вивчення нормативних документів
1. Опрацювати нормативно-правові документи щодо викладання навчальних предметів у 5-9 класах в 2016 /2017 н.р.
Ознайомлення з інформаційними збірниками МОН, періодичними виданнями ( Протягом навчального року)
2. Про вимоги до викладання в 1класі Інформаційні збірники, сайт МОН Вересень
3. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Інформаційний збірник наказів ; сайт МОН Вересень
4. Про зміни до нових навчальних програм Накази, сайт МОН (Серпень-вересень)

2. Теоретична підготовка за фахом
1. Опрацювати додаткову науково-популярну літературу для підготовки теоретичного рівня з трудового навчання та основ здоров’я. Поглиблена підготовка до викладання курсу трудового навчання та основ здоров’я ( Протягом навчального року)
2. Робота над власною методичною проблемою та її втілення відповідно до власного етапу
Доповідь на МО (Протягом 2016 /2017 н.р )
3. Підготувати матеріали на засідання методичного об’єднання Доповіді, презентація , ділова гра на МО                   
3. Методична підготовка
1. Розробка конспектів уроків з трудового навчання та основ здоров’я. Поглиблена підготовка до уроків ( Протягом навч. року)
2. Опрацювати літературу з методики викладання. Систематичне читання методичної літератури та фахових видань.
3. Розробити та провести показовий урок, виховні заходи. Показовий урок, заходи (До 27. 05. 2017)
4. Оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення передового досвіду Відвідування семінарів, конференцій, вебінарів.
5 Освоєння методики дослідницької діяльності (метод проектів) Відвідування заходів , оформлення колективного проекту.
6. Пройти курси підвищення кваліфікації в обласному інституті вдосконалення вчителів ім. В.О.Сухомлинського ( грудень )

4. Педагогічна підготовка
1. Опрацювання та підбір раціональних форм та способів засвоєння та збереження інформації.
Робота з періодичними виданнями, інтернет-ресурсами
2. Шляхи підвищення ефективності уроку. Відвідування семінарів вчителів, робота з педагогічними сайтами. 
          
5. Психологічна підготовка
1. Опрацювувати літературу з психології. Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою.             
2. Опрацювати літературу щодо різних форм роботи з обдарованими та слабовстигаючими учнями. Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою.

6. Робота над проблемою школи

1. 1.Формування в учнів почуття патріотизму, національної гідності:
·         виховувати повагу й шану до національних цінностей нашого народу,любов до
рідного краю, рідної мови, національних традицій, звичаїв, обрядів.
·         знайомити учнів з героїчними сторінками історії нашого народу, виховувати
почуття пошани до людей, які творили історію української держави;
·         формувати соціально зрілу творчу особистість, громадянина України і світу.
2. Опанування духовної спадщини рідного народу, збереження та примноження моральних й естетичних цінностей:
·         залучати школярів, батьків, громадськість до збирання, відродження і
примноження культурних цінностей краєзнавчого характеру;
·         виховувати почуття милосердя, доброзичливості на засадах християнської
етики;
·         виробляти естетичні смаки, бажання вносити прекрасне у життя.
3. Сприяння розвитку особистості, здатної адаптуватися у сучасному суспільстві та діяти незалежно, самостійно й відповідально:
·         формувати в учнів навички креативного мислення, самооцінки та самоаналізу;
·         розвивати пізнавальні потреби учнів;
·         сприяти інтелектуальному та емоційному розвиткові учнів.
·         підготувати учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.
4. Зміцнення і збереження здоров'я учнів
·         підвищення розумової і фізичної працездатності;
·         розвиток і удосконалення природних рухових якостей (сили, спритності,
витривалості тощо), потреби, прагнення бути здоровим, бадьорим, дарувати радість собі і оточуючим;
·         формування гігієнічних навичок; потреби постійно й система­тично займатися
фізкультурою і спортом, вести здоровий спосіб життя.
Виховні завдання повинні забезпечити соціальне формування особи, виховання членів суспільства, які відстоюють його інтереси.
Реалізація виховних завдань сприяє втіленню віковічної мрії людства про гармонію у вихованні, якою вона представлялася кращим мислителям у різні часи та епохи. Таким чином, виховання учнів спрямоване на виховання всебічно й гармонійно розвиненої особистості, патріота України, що нерозривно пов'язані з розумовим, моральним, естетичним, фізичним, трудовим, правовим, екологічним вихованням.
5.Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою
6.Створення оптимальних умов для формування соціально адаптованої особистості. Можливості методу проектів
Робота з періодичними виданнями, проектна діяльність з учнями і батьками
7. Розвиток навичок мобільності учня.
  Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою.
Відвідування уроків вчите
лів, участь у педагогічних нарадах, роботі ШМО
8. Інклюзивне навчання: нові аспекти, індивідуальні програми.
Робота з програмами, навчально-методичною літературою.


План самоосвіти
вчителя  хімії Прадіденко Л.Р.
на 2016 – 2017 н.р.


п/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відмітка про виконання
1    Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань            освіти серпень

2     Ознайомлення з тижневим навантаженням серпень

3     Опрацювання навчальних програм з хімії. серпень

4     Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання хімії. серпень

5     Календарне  планування з хімії. вересень

6     Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналах. вересень

7     Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи  «Створення психолого-педагогічних умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу, формування життєвої активності, поглиблення культурно-творчої спрямованості діяльності закладу» постійно
8     Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  освітян постійно

9     Участь у районних методичних формах роботи. за планом

10     Участь у шкільних методичних формах роботи. за планом

11
    Робота над  індивідуальною методичною та  психолого-педагогічною проблемою 
«Впровадження сучасних технологій в навчально-виховний процес з метою активізації пізнавальної діяльності учнів»
постійно

12     Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах постійно

13
    Опрацювання педагогічної періодичної преси. Робота з методичною літературою.
постійно

14
    Відкритий урок з хімії «Хімічні властивості кислот» 8кл.


Лютий
/28.02.17/
15 Відвідування  відкритих уроків  та позаурочних заходів  за планом

План самоосвіти

вчителя  Мішаткіної Світлани Євгенівни  
на 2016- 2017 н.р
п/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відмітка про виконання
1
    Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань            освіти
серпень
2
    Ознайомлення з тижневим навантаженням
серпень
3
    Опрацювання навчальних програм з  природознавства, біології
серпень
4
    Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання біології,   природознавства
серпень
5
    Календарне  планування з навчальних предметів біології,  природознавства
серпень
6
    Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналах
серпень
7
    Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково-методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.
вересень
8
    Планування участі у районних і шкільних формах методичної роботи.
вересень
9
    Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи  
постійно


10
    Вивчення передового педагогічного досвіду роботи  освітян
постійно
11
    Участь у районних методичних формах роботи:   виступ на засіданні  РМО  вчителів хімії та біології
за планом
12
    Участь у шкільних методичних формах роботи:  виступи на  методобєднанні  класних керівників
за планом
13
    Робота над  індивідуальною методичною та  психолого-педагогічною проблемою 
«Інтерактивні методи навчання у викладанні біології в системі особистісно – орієнтованого навчання»
постійно
14
    Курсова перепідготовка :  2019  рік
за планом
15
    Відвідування методичних оперативок.
постійно
16
    Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах
постійно
17
    Підготовка до атестації у 2020   році.
постійно
18
    Опрацювання педагогічної періодичної преси:
Біологія. Шкільний світ (газета  для вчителів біології);   Біологія. Хімія ( газета  для вчителів біології і хімії );  Біологія і хімія в школі ( науково - методичний  журнал );  Класному керівнику усе для роботи                ( науково-методичний  журнал); інформаційні збірники; Освітянське слово     ( газета) та ін..
 Методичний вісник КОІППО ім.. В. Сухомлинського № 50

постійно
19
    Відкриті уроки :
З біології   « Узагальнення знань з теми «Дихання»  9 кл.


листопад
20
  Відвідування  відкритих уроків  та позаурочних заходів 
за планом
 План самоосвіти вчителя фізичної культури  Угрімова А.Ю.


№ з/п
Зміст роботи
Термін
Відм. про вик.
 1.  
Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти
 серпень
виконано
 1.  
 Ознайомлення з тижневим навантаженням на 2015 – 2016 н. р.
серпень
виконано
 1.  
Опрацювання навчальних програм
серпень
виконано
 1.  
Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання предмету

серпень
виконано
 1.  
Календарне  планування з навчального предмету
серпень
виконано
 1.  
Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналі
серпень
виконано
 1.  
Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково – методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.
Відвідування районних конференцій учителів
вересень
виконано
 1.  
Планування участі у міських, районних і шкільних формах методичної роботи
вересень
виконано
 1.  
Створити персональний блог вчителя фізичного виховання
вересень
виконано
 1.  
Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах
жовтень
виконано
 1.  
Створити власне портфоліо
листопад
виконано
 1.  
Участь у міських і районних методичних формах роботи
згідно плану

 1.  
Участь у шкільних методичних формах роботи
згідно плану

 1.  
Пройти курси підвищення кваліфікації
згідно плану

 1.  
Проводити відкриті уроки для вчителів школи, району, міста
згідно плану

 1.  
Робота з методичною літературою
постійно

 1.  
Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми школи
постійно

 1.  
Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій
постійно

 1.  
Розробка уроків, посібників
постійно

 1.  
Підготовка до атестації Систематизація матеріалів у кабінеті.
Відвідування уроків кращих учителів школи.
Брати участь у обміні досвідом
постійно

 1.  
Опрацювання педагогічної періодичної преси. Нової літератури з методики викладання предмету
постійно

 1.  
Періодично проводити самоаналіз своєї професійної діяльності
постійно

 1.  
Підвищувати рівень своєї ерудиції, правової і загальної культури
постійно

 1.  
Удосконалювати свої знання в області класичної і сучасної психології та педагогіки
постійно

 1.  
Вивчати сучасні психологічні методики
постійно

 1.  
Оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання дітей
постійно

 1.  
Огляд в Інтернеті інформації з предмету, психології та педагогіки
постійно

 1.  
Вивчати НІТ і впроваджувати їх в освітній процес
постійно

 1.  
Поповнення персонального блогу новими матеріалами
постійно

 1.  
Своєчасно оновлювати інструкції з ТБ на уроках фізичної культури
постійно

 1.  
Впроваджувати в навчально-виховний процес здоровʼязбережувальні технології
постійно

 1.  
Вести здоровий спосіб життя та спонукати до цього дітей
постійно

 1.  
Систематично переглядати спортивні новини та телепередачі
постійно

 1.  
Систематичні тренування з фізичної підготовки
постійно
 


План самоосвіти вчителя трудового навчання та технологій Авраменка О.М.

Навчальний рік
Тема самоосвіти, індивідуального педагогічного дослідження
2015 – 2016

"Нові  педагогічних технології на уроках трудового навчання"

2016 – 2017
2017 – 2018


Підвищення кваліфікації
Тема підвищення
База проходження
Час
прохождения
  1
Нові  педагогічних технології на уроках трудового навчання"
     КОІППО, курси
2013
   2
Самоосвіта педагога як умова неперервної професійної освіти
      КОІППОЮ курси
2018
 Основні питання, які заплановані для вивчення
Вид діяльності
Терміни виконання
1
Розробка календарно-тематичного планування.
Розробка робочих програм з технологій
Серпень, вересень щорічно
2
Шляхи подолання  затруднень школярів при вивченні технологій
Жовтень щорічно
3
Розрока портфоліо вчителя
2015 – 2016
4
Підготовка учнів до олімпіади з технологій
Вересень, жовтень
5
Вивчення проектної технології
2016 – 2017
6
Організація дослідницької діяльності учнів
Липень-грудень
щорічно
7
Елементи особистісно-орієнтованої технології на уроках технологій. Технологія співробітництва
2015- 2016
8
Елементи особистісно-орієнтованого навчання на уроках технологій. Технологія модульного навчання
2016- 2017
9
Елементи особистісно-орієнтованого навчання на уроках технологій. Технологія перспективно-випереджального навчання
2017- 2018

Використання нових технологій і методів навчання, здоров’язберігаючі технології
№ п/п
Технологія, яка використовується
Періодичність використання
Результати використання

Впроваджувати у освітній процес здоров’язберігаючі технології
Протягом року
      рекомендації
Організація методичної роботи
1
Вивчати досвід роботи кращих вчителів  школи, району, області через Інтернет
2
Відвідувати уроки колег і брати участь у обміні досвідом
3
 Проводити самоаналіз професійної діяльності
4
Створити власну базу кращих сценаріїв уроків, цікавих прийомів і знахідок на уроці
5
Проводити відкриті уроки для колег по роботі,
6
 Виступати з доповідями,   на засіданнях МО
Презентація власної  педагогічної діяльності
Форма презентації
Терміни
Представлення результатів практичної діяльності (у вигляді комплексу відкритих занять,  проведенні предметного тижня , результатів «зрізів»,
Протягом навчального року
Представлення портфоліо
2015 – 2016
Творчий звіт
 Грудень 2013
Звіт по темі самоосвіти
Травень щорічно
Презентація дослідницьких і творчих робіт здібних учнів
2016, 2017
Виступ на методоб’єднанні і педагогічній раді
2015, 2016, 2017
1 коментар:

 1. Я ЗАРАЗ ФІНАНСОВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кредиту, який я отримав від LFDS. Я хотів би донести це до відома громадськості про те, як я вступив у контакт з LFDS після того, як я втратив роботу та отримав відмову в кредиті мого банку та інших фінансових заклад за рахунок моєї кредитної оцінки. Я не міг платити збори за своїх дітей. Мене було поза рахунками, що збираються викинути з дому через неможливість платити свою оренду. Саме в цей період моїх дітей забрали у мене прийомну допомогу. Тоді я вирішив шукати кошти в Інтернеті, де я втратив 3670 доларів, які я позичив у друзів, яких я вирвав у двох інтернет-кредитних компаніях. Поки я не прочитав про: Служба фінансування Le_Meridian (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) десь в Інтернеті, все ще не переконала, через що я пережила, поки мій родич, який є духовенством, також не сказав мені про поточну кредитну схему LFDS за дуже низькою процентною ставкою 1,9 %% та прекрасними умовами погашення без штрафних санкцій за невиконання платежу. У мене немає іншого вибору, ніж зв’язатися з ними, що я зробив через текст + 1-989-394-3740, і містер Бенджамін відповів мені назад. Цей день був найкращим і найкращим днем ​​мого життя, який ніколи не можна забути, коли я отримувати кредитне сповіщення у розмірі 400 000,00 доларів США, на яке я звернувся. Я ефективно використала позику, щоб погасити свої борги та створити бізнес, і сьогодні я та мої діти так раді й виконуємо. Ви також можете зв’язатися з ними електронною поштою: (lfdsloans@outlook.com / lfdsloans@lemeridianfds.com) Телефон довідки WhatsApptext: + 1-989-394-3740 Чому я це роблю? Я роблю це, щоб врятувати стільки тих, хто потребує позики, щоб не стати жертвою афери в Інтернеті. Дякую і Бог вас усіх благословив, я Олександр Артем із парку Горизонт до н.е., Україна.

  ВідповістиВидалити