ТЕХНОЛОГІЇ ( Вершкова О.В.)
План-конспект уроку з трудового навчання

Тема: Захист проекту                                                               ( Вершкова О.В.)

Мета:
навчальна: формування в учнів знань about процес захисту розроблених творчих виробів;

виховна: виховання наполегливості та працьовитості;

розвиваюча: удосконалення уміння демонстрування та опису виробу.

Хід уроку

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань учнів

На наступному уроці ви будемо захищати свої вироби, тому вам потрібно знати саму суть процесу захисту, а також потрібну документацію (портфоліо проекту) та послідовність подання інформації при захисті.

III. Викладення нового матеріалу

ЗАХИСТ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

На захист творчого проекту кожен учень (група учнів) готує проектну папку (пояснювальну записку) та виріб.

Рекомендований вміст проектної папки
 1. Титульний лист
 2. Зміст
 3. Обґрунтування вибору теми проекту
 4. Фотографія виготовленого виробу
 5. Обґрунтування теми вибраного виробу
 6. Виявлення традицій і тенденцій
 7. Банк ідей і пропозицій. Ескізи альтернативних виробів
 8. Дизайн-аналіз
 9. Обґрунтування виробу та характеристика використаних матеріалів та обладнання
 10. Технологічна частина
 11. Екологічне та економічне обґрунтування проекту
 12. Діаграма купівельної спроможності
 13. Джерела інформації
 14. Приблизна можлива рубрикація пояснювальної записки (проектної папки)
Пояснювальна записка повинна бути акуратно оформлена, написана гарним почерком або надрукована з допомогою ПК на аркушах паперу форматом А4. Вона обов’язково повинна вміщувати такі розділи:
 • «Обґрунтування теми проекту»
 • «Конструкція виробу»
 • «Технологія виготовлення»
 • «Технічний опис»
 • «Економічне обґрунтування проекту»
 • «Рекламний проспект»
 • «Використана література»
На титульному листі пояснювальної записки пишуться:
 • назва проекту;
 • прізвище та ім’я учня та вчителя;
 • школа;
 • клас;
 • рік виконання роботи.

* У випадку виконання проекту групою вказуються прізвища та імена кожного учня групи та їх ролі (дизайнер, майстер, рекламний агент, адміністратор).

На першому аркуші записуються назви розділів з указаними номерами сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані та скріплені.

Захист роботи відбувається перед спеціальною експертною комісією, яка складається із 2-4-х осіб (або однокласників, або учнів інших класів). Для виступу кожному учневі дається 5-7 хвилин. Після виступу присутні можуть ставити запитання та висловлювати власну думку. Запитання й пояснення повинні бути по суті проектної роботи. Від учня, який захищає свою роботу, повинні бути отримані всі пояснення зі змісту, оформлення та виконання роботи, аргументовані посилання на джерела інформації. Підсумкова оцінка — рейтингова, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та оцінку вчителя.

ПЛАН ВИСТУПУ НА ЗАХИСТІ

1. Мета проекту:
 • аргументування вибору теми;
 • собівартість потреби.
2. Розв’язувані задачі: конструктивні
 • відповідність конструкції призначенню виробу;
 • міцність і надійність виробу;
 • вага, розподілення маси;
 • зручність у користуванні.
технологічні
 • витрати матеріалів, їх дефіцитність і довговічність;
 • стандартність технології, необхідне обладнання;
 • складність та обсяг виконаних робіт.
 • екологічні
 • незабрудненість навколишнього середовища при виробництві;
 • можливість використання відходів виробництва.
естетичні
 • оригінальність форми;
 • декоративність;
 • кольорове рішення;
економічні та маркетингові
 • можливість масового виробництва та реалізації.
3. Коротка історична довідка з теми проекту:
 • час виникнення виробу;
 • конструкції виробу в минулому та теперішньому часі;
 • використані матеріали.
4. Хід виконання проекту:
 • використана література;
 • конструкторсько-технологічне рішення поставлених задач;
 • розв’язування проблем, які виникли в ході практичної роботи.
5. Економічна доцільність виготовлення виробу, виходячи з аналізу:
 • ринкова ціна аналогічного виробу;
 • розрахункова собівартість виробу;
 • реальні грошові затрати.
6. Висновки з теми проекту:
 • досягнення поставленої мети;
 • результати розв’язання поставлених задач;
 • аналіз випробування виробу;
 • можлива модернізація виробу.
7. Власна оцінка роботи над проектом.

Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок:
  • за поточну роботу;
  • за виріб;
  • за пояснювальну записку (проектну папку);
  • за захист проекту.

IV. Практична робота. За планом, який ви законспектували в зошит розробіть план свого виступу на наступному уроці. Те що ви сьогодні не завершите, будете доробляти вдома.

V. Аналіз роботи усього класу
VІ. Підсумок уроку

.Метод проектів – метод цілісного розв’язання учнем життєво значущої проблеми 
                                                      Матеріали для засідання МО

Багатьом відома така притча.
Звернувся до монаха бідняк: "Дай мені риби! Я голодний”. Монах мовчки віддав йому вудочку. 
Повчальний зміст зрозумілий: треба давати не стільки їжу, скільки засіб її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань, що стоять перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві. На минулих засіданнях педагогічної ради ми говорили, що поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно орієнтоване, традиційні методи замінюються інноваційними. Вони передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.
Одним із найперспективніших методів навчання вважають метод проектів. Він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні.
Результати досліджень міжнародних організацій засвідчують, що значна частина учнів вітчизняних шкіл не вміє застосовувати набуті знання в реальному житті. Тому системне використання в навчально-виховному процесі методу проектів дає змогу подолати цей бар’єр, навчити дітей самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці.
Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник у 20-ті роки минулого століття в США (його називали також методом проблем). Навчальне проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Її розв’язання передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих знань з різних галузей науки, техніки, творчості.
Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої зання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Традиційний зв’язок "учитель-учень” змінюється на "учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.
Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи, підтримує. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості й інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим.
Результати проектної діяльності як творчої співпраці вчителя й учнів
Учитель 
- Підвищення професій-ної майстерності.
- Зацікавлення учнів предметом.
- Посилення інтересу до навчання.
- Залучення учнів до пошуку, дослідження.
- Відчутність реальних результатів своєї праці.
- Задоволення в інтелек-  туальному розвитку.

Співпраця 
- Творча самореалізація.
- Задоволення потреби в  саморозвитку та самовдосконаленні.
- Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

Учні 
- Поглиблення знань.
- Розвиток навичок мис-лення високого рівня.
- Розвиток творчих здібностей.
- Творче застосування знань.
- Свобода вибору.
- Уміння працювати в команді.
- Підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності.


Проект характеризується такими ознаками:
• розв’язується певна проблема;
• результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для учнів;
• має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна , парна, групова);
• учні займаються дослідницькою роботою;
• передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних предметів.
Треба сказати, що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не
може називатися методом проектів. Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, комп’ютерна газета, альманах тощо).
Робота над проектом складається з таких етапів:
• підготовчий етап (визначення теми, мети проекту, обговорення проблеми, висунення гіпотези);
• планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання результату процесу);
• дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, досліди, анкетування;
• аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків;
• оформлення звіту (узагальнення та класифікація зібраних матеріалів, виготовлення ілюстративного матеріалу), підготовка до презентації;
• творчий звіт, презентація (показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо);
• оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями;
• післяпроектні дії (корекція, використання результатів).
Метод проектів не повинен витісняти класно-урочну систему, але він є важливим компонентом освіти і використовується в різних видах навчально-виховної діяльності. В Україні є напрацювання щодо використання цього методу під час вивчення окремих предметів, у позакласній та позашкільній роботі.

Наприклад: 
"Озеленення шкільного подвір’я”.
"Математика – наука прикладна”.
"Письменники рідного краю”.
"”Людина в безпечному середовищі”.
"Моя родина”.
"Будиночок для птахів” (молодші школярі”.
"Ні – курінню”.
"Поповнення фонду шкільної бібліотеки”.
"Збереження пам’ятки архітектури”.

Немає коментарів:

Дописати коментар